Vietnam has many factors driving Mergers & Acquisitions

Vietnam has many factors driving Mergers & Acquisitions (Original: “Việt Nam đang có nhiều yếu tố thúc đẩy hoạt động M&A”) Việt Nam đang có nhiều yếu tố tích cực thúc đẩy hoạt...

Vietnam to move up in M&A global rankings

Vietnam to move up in M&A global rankings Economic recovery and active legal reforms are bringing Vietnam up in the global mergers and acquisitions market in 2015. Veteran experts claim that...

Vietnamese enterprises investing overseas

Vietnamese enterprises investing overseas Doanh nghiệp Việt tạo sóng đầu tư nước ngoài Nhận định xu hướng đầu tư phát triển toàn cầu năm 2015, GS.TS Christopher Kummer, Chủ tịch Viện Sáp nhập, Mua...

Loading.. Please wait